MODELIRANJE I SIMULACIJA TEHNIČKIH SISTEMA PRIMENOM BONDGRAFOVA

Milorad Rančić, Spasoje Erić, Dušan Rančić

Sažetak


Bongrafovi su grafička metoda koja se koristi za modeliranje i simulaciju mehaničkih, električnih, hidrauličkih, termičkih i drugih tehničkih sistema. U radu su dati osnovni principi formiranja bondgrafova i njihovi standardni elementi. Izloženi su bondgraf grafički modeli za jednostavne i složene pneumatske i hidrauličkeuređaje i sisteme.

Ključne reči


grafička metoda; bondgraf; pneumatika; hidraulika

Ceo tekst: PDF

Povratni linkovi

  • Trenutno nema povratnih linkova


Copyright ⓒ 2013 ..: Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo - Beograd :..