KOMPJUTERSKI SISTEMI KAO PODRŠKA ODLUČIVANJU

Marija Marković Blagojević, Bratislav N. Mikarić, Dušan Trajković

Sažetak


Za donošenje pravovremenih, adekvatnih i konkurentnijih menadžerskih odluka neophodna simbioza informacionih sistema, odnosno njihovih alata i poznavanje savremenih tendencija poslovnog odlučivanja. Savremeno poslovno odlučivanje, kao posledica razvoja informacionih tehnologija i sistema, predstavlja najefikasniji i efektivniji način donošenja odluka.

U savremenim uslovima, gde se zbog velikog kvantiteta podataka i informacija ne može kvalitetno doneti odluka, neophodna je primenu tehnologije. Informaciona tehnologija postoji kako bi se diferencirale neophodne od nepotrebnih informacija, kako bi menadžeri koji donose poslovne odluke ispred sebe imali organizovane i pregledne faktore koji utiču na same odluke. U tim situacijama se donose najefikasnije odluke, po najnižim troškovima.

Zahvaljujući informacionim sistemima, tehnologiji kao i samim BI rešenjima, svi delovi jedne organizacije su povezani na takav način, da se u svakom trenutku obezbeđuje najoptimalniji tok informacija. Samim tim svaki deo organizacije obezbeđuje jedan kontinuitet u poslovanju, kao i usklađenost sa ostalim delovima organizacije.

Pozitivan efekat primene samih poslovnih informacionih sistema zavisi prvenstveno od same maštovitosti menadžera zaduženih za osmišljavanje samih izveštaja i kombinovanja informacija kako bi se kreirali izveštaji koji će prikazati najrelevantnije informacije o alternativnom rešenju.


Ključne reči


odlučivanje, menadžment, kompjuterski sistemi za podršku odlučivanju, SPO

Reference


Dr Ka¬ra¬vi¬dić Slav¬ko, dr Ču¬ka¬no¬vić-Ka¬ra¬vi¬dić Ma¬ri¬ja, Menadžment, Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd, 2014.

Dr Živadinović Jovan, dr Medić Zorica, Menadžment informacioni sistem, Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd, 2013.

Mišković Vladislav, Sistemi za podršku odlučivanju, Univerzitet Singidunum, Beograd, 2013.

Turban E., Aronson J.E, Liang T.. Sharda R., Decision Support and Business Intelligence Systems, 9th Ed, Pearson Education.Inc, 2010

Sauter V.L., Decision Support Systems for Business Intelligence, 2ndEd. John Wiley and Sons, 2010

Parmigiani G., Inoue L., Decision Theory: Principles and Approaches, John Wiley & Sons, Ltd., 2009

Russell S., Norvig P., Artificial Intelligence - A Modern Approach, 3rd Ed. Prentice-Hall. 2010

Webb J.N., Game Theory: Decisions, Interaction and Evolution, Springer -Verlag, London, 2007

Anderson D.R. Sweeney D. J.. Williams T. A, Camm J. D., Martin K., An Introduction to Management Science, Quantitative Approach to Decision Making, 13th Ed. South-Western Cengage Learning, 2012

Hillier F.S., Lieberman G.J., Introduction to Operations Research, 9th Ed, McGraw-Hill. 2010

Ragsdale C.T., Spreadsheet Modeling & Decision Analysis, Sixth Edition, South-Western Cengage Learning. 2012

Albright S. C, Winston W. L., Zappe C.J., Data Analysis and Decision Making, 4th Ed. South-Western. Cengage Learning, 2011

Vercellis C, Business Intelligence: Data Mining and Optimization for Decision Making, pp. 262-275. John Wiley & Sons Ltd. 2009

Seref M.. Ahuja R..Winston W., Developing Spreadsheet-based Decision Support Systems, Dynamic Ideas, 2007

Denardo E. V., Linear Programming and Generalizations, Springer. 2011


Ceo tekst: PDF

Povratni linkovi

  • Trenutno nema povratnih linkova


Copyright ⓒ 2013 ..: Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo - Beograd :..