RAZVOJ LJUDSKIH RESURSA U MENADZMENTU ORGANIZACIJE

Predrag Pravdić, Rada Kučinar

Sažetak


Pod pritiskom konkurencije i sve većih zahteva potrošača, tržišno-orijentisano preduzeće je stalno suočeno sa problemom troškova i problemom inovacija. Međutim, zaposleni, a naročito menadzeri, su prinuđeni da uče i savladavaju nova znanja brzinom kojom se odvijaju razvoj i promene u društvu. Za ostvarivanje ciljeva organizacije vrlo važnu ulogu imaju ljudski resursi, zato što efikasnost i efektivnost realizacije procesa u organizaciji prvenstveno zavisi od osposobljenosti zaposlenih za obavljanje njima poverenih zadataka. Celokupno ljudsko znanje udvostručava se svake dve-tri godine da bi držalo korak sa promenama. Za organizaciju današnjice jedini način opstanka predstavlja imperativ: učiti brže od konkurencije. To traži novi kvalifikacioni profil, nova znanja i sposobnosti i nove odnose između organizacije i pojedinca.


Ključne reči


ljudski resursi, menadzment, organizacije, tehnologije, inovacije

Reference


Karajović-Zogović M., Arsovski A., Razvoj ljudskih resursa u organizaciji, Kvalitet,

Poslovna politika, br. 11-12, Beograd, 2002.,

Pržulj Ž.: Menadžment ljudskih resursa, "Institut za razvoj malih i srednjih preduzeća", Beograd, 2002.,

Bahtijarević-Šiber F.: Menadzment ljudskih potencijala, Golden marketing, Zagreb, 2013.,

R. G. Dyson, ”Quality Management Handbook“, New York, 2002.

Turban, Efraim ( City University of Hong Kong ) – McLean, Ephraim ( Georgia State University ) – Wetherbe, James ( Texas Tech University ) : Informaciona tehnologija za menadžment – Transformisanje poslovanja u digitalnu ekonomiju, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva – Beograd, 2013.

Bou, J.C., and I. Beltran. "Total Quality Management, High-Commitment Human Resource Strategy and Firm Performance : An Empirical Study." Total Quality Management 16, no. 1 ( 2005 ) : 71–86.

Ž. Živković, ”Upravljanje kvalitetom“, Poslovna škola Megatrend, Beograd, 1999.

M. Drljača, ”Karakteristike troškova kvaliteta“, Kvalitet broj 7-8, Infomart, Zagreb, 2003.

M. Đuričić, ”Menadzment kvaliteta“, Fakultet za industrijski menadzment, Beograd, 2004.

R. Raković, ”Kvalitetom ka poslovnoj izvrsnosti“, InGraf, Beograd, 2006.

Greiner L. E. (1998), Evolution and Revolution as Organizations Grow, Harvard Business Review, May-June.

Dunphy D., Griffiths, Benn S. (2003), Organizational Change for Corporte Sustainability, London: Routledge.

Collins Jim, Porras Jerry I., BUILT TO LAST: SUCCESSFUL HABITS OF VISIONARY COMPANIES, Harper Business, USA, 2002.

Drucker Peter F., MANAGEMENT CHALLENGES FOR THE 21st CENTURY, Harper Business, USA, 2001.

Pickering John W., Brokaw Gerald S., BUILDING HIGH-PERFOMANCE ORGANIZATIONS FOR THE TWENTY-FIRST CENTURY, Charlottesville, VA, USA: Commonwealth Center For High Perfomance Organizations Inc. (Unpublished Participant Text), 2003.


Ceo tekst: PDF

Povratni linkovi

  • Trenutno nema povratnih linkova


Copyright ⓒ 2013 ..: Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo - Beograd :..