Elektronsko poslovanje u Lokalnoj samoupravi

Dušan Trajković, Bratislav Novica Mikarić

Sažetak


Cilj modernizacije državne uprave je da sa uvođenjem informacionih tehnologija u rad državnih organa, kako na centralnom tako i na lokalnom nivou, obezbedi građanima mogućnost da utiču na javni život. IKT (informaciono komunikacione tehnologije) u ovom segmentu omogućavaju građanima elektronsku dostupnost najrazličitijih servisa i to na principu pune transparentnosti, a takođe omogućava građanima da javno iskažu svoj stav vezano za funkcionisanje državne uprave i obavljanje javnih poslova. Ovim načinom primene Interneta uvećava se uloga javnog sektora kao servisa orijentisanog prema građanima.

Elektronska uprava može višestruko unaprediti kvalitet života građana i napraviti veliku uštedu u vremenskom i ekonomskom aspektu. Projekat e-uprave je direktno povezan sa promenama na nivou organizacije u javnom sektoru, kao i sa reformama na nivou države.

U ovom radu je dat kratak pregled e-poslovanja u državnoj upravi sa posebnim akcentom na njene prednosti i primenu u Lokalnoj samoupravi (LS) kao neposrednom servisu građana.


Ključne reči


elektronsko poslovanje, lokalna samouprava, IKT, e-uprava

Ceo tekst: PDF

Povratni linkovi

  • Trenutno nema povratnih linkova


Copyright ⓒ 2013 ..: Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo - Beograd :..