TREND - SAZNAJNI PREOKRET

Savo Trifunović, Srđan Skorup

Sažetak


Danas je znanje najplemenitiji "metal", zlatan rudnik. Istraživanje znanja u kontekstu trenda saznajnog preokreta i njegovo stavljanje u funkciju održivog  razvoja i programiranja trebalo bi da ima istaknuti značaj. Naša nauka mora raditi, na putu istraživanja i kritičkog promišljanja (interdisciplinarnost i multidisciplinarnost) trenda saznajnog preokreta i u tom kontekstu programiranja održivog razvoja, a ne rasta, na permanentnoj hibridizaciji znanja (čineći znanja adaptibilnim) zajedno sa vladom, kompanijama, nevladinim sektorom, preduzetnicima i, naravno, sa svima onima koji rade i privređuju (transdisciplinarnost). Na nauci su zadaci da istražuje probleme primene i  razvoja koncepta i trenda saznajnog preokreta, te da predlaže konkretna rešenja, a na nosiocima funkcija političke vlasti je da osmišljenom politikom stvaraju zakonske i realne ekonomske mogućnosti i ambijent za realizaciju koncepta.

Reference


Aristotel (2007) Metafizika, (prevod, komentari i napomene Slobodan U. Blagojević), "Paideia", Beograd

Bateson , G. (1972) Steps to an Ecology of Mind (New York : Balantine)

Beck, U. (1992) Risk society : towards a new modernity (London : Sage)

Bojković, R. (2003) Sistem pilot – fabrika za praktičan rad studenata, Naučno – stručni skup "Menadžment u industriji", Zbornik radova, "Viša tehnička škola za industrijski menadžment", ICIM-Izdavački centar za industrijski menadžment, Kruševac, str. 127-130.

Bulat, V., Bojković R., (2003) Plansko – kontrolni ciklus – operativna paradigma menadžment procesa , Naučno – stručni skup "Menadžment u industriji", Zbornik radova, "Viša tehnička škola za industrijski menadžment", ICIM-Izdavački centar za industrijski menadžment, Kruševac, str. 9 – 14.

Bulat, V. (2000) Opšti zakon dinamičkog uravnotežavanja , "Viša tehnička škola za industrijski menadžment", ICIM-Izdavački centar za industrijski menadžment, Kruševac

Capra, F. (1986) Vrijeme preokreta , znanost, društvo i nastupajuća kultura, Biblioteka "Novi svijet", «Globus», Zagreb

Dargan, L., M. Shucksmith, M. (2008) LEADER and innovation , Sociologia Ruralis, 48 (3), pp. 274 - 291

Edvinsson, L., Malone, M. S. (1997) Intellectual Capital (New York : Harper Business)

Fukujama, F. (1997) : Kraj istorije i poslednji čovek , "CID", Podgorica

Giddens, A. (1989) The constitution of society: an outline of the theory of structuration (Cambridge : Polity Press)

Gidens, E. (2003) Sociologija , "Ekonomski fakultet" Beograd

Hafner, P. (2007) Sociologija , "Ekonomski fakultet", Niš

Irwin, A. (2001) Sociology and the environment: a critical introduction to society, nature and knowledge (Cambridge : Polity Press)

Jones, A. B. (1999) Knowledge Capitalism (Oxford University Press Inc., New York)

Major, F. Z. (1991) : Sutra je uvek kasno, "Jugoslovenska revija", Beograd

Marković Ž. D. (2000) Sociologija i globalizacija, "Centar za usavršavanje rukovodilaca u obrazovanju", Beograd

Marković Ž. D. (2008) Globalizacija i visokoškolsko obrazovanje, "Državni univerzitet Novi Pazar", "Univerzitet u Nišu", Niš

Martin, V. M., Šincinger , R. (2011) : Etika u inženjerstvu; biblioteka Društvo i nauka; edicija

Primenjena etika; "Službeni glasnik" , Beograd

Medous, H. D.; Medous , L. D.; Randers, J.; Berens, V. V. (1978) : Granice rasta izveštaj istraživačke skupine Masečusetskog instituta za tehnologiju za nacrt Rimskog kluba o dilemama čovječanstva, (drugo izdanje), "Stvarnost", Zagreb

Mesarović, M., Pestel, E. (1974) Čovječanstvo na raskršću drugi izvještaj Rimskog kluba (Zagreb: Stvarnost)

Milačić, V. (2006) : Industrija znanja nova magistrala održivog razvoja, "FTN izdavaštvo" , Novi Sad

Milačić, V. (1999) : Intelektualni kapital "Evropski centar za mir i razvoj", Beograd

Najzbit, Dž. (1986) Megatrendovi deset novih smjerova razvoja koji mijenjaju naš život , "Globus", Zagreb

Pantelić, T. (2003) Maksimizacija obima proizvodnje preduzeća kao cilj menadžmenta, Naučno – stručni skup "Menadžment u industriji", Zbornik radova, "Viša tehnička škola za industrijski menadžment", ICIM-Izdavački centar za industrijski menadžment, Kruševac, str. 83 - 86.

Peters, T . (1987) Thriving on Chaos (New York : Harper & Row)

Stewart, A. T. (1997) Intellectual Capital (New York : Doublday)

Tovey, H. (2008) Introduction : Rural Sustainable Development in the Knowledge Society Era , Sociologia Ruralis, 48 (3) pp. 185 - 199 . (Hilary Tovey as quest editor of special issue : Rural Sustainable Development in the Knowledge Society Era)

Trifunovic , S . (2003) Globalization and New Rural Transformations, Acta Agriculturae Serbica , 8 (16) , pp. 65 – 73

Trifunović, S. (2007): Od jednog do jednog uvod u kontinuum saznanja, "Mašinski fakultet Kraljevo", Kraljevo

Trifunović, S. (2005): O principu fleksibilnosti u obrazovanju inženjera i menadžera za razvoj, X Savetovanje o biotehnologiji, Čačak, 25 - 26. februar 2005., (Zbornik radova), Vol. 10., br. 10., str. 306 - 310.

Trifunović, S. (2005): Poslovna etika , "ICIM+" , Kruševac

Trifunović, S. (1996): Radni moral , "Mašinski fakultet Kraljevo", Kraljevo

Trifunovic, S.(2006): The Supplement for re - thinking of the idea multifunctionality of agriculture, Acta Agriculturae Serbica, 11 (22), pp. 17 - 27

Wolters, M. (1986) Peta generacija ključ za blagostanje pomoću industrijskih robota i inteligentnih kompjutera, "Globus", Zagreb


Ceo tekst: PDF

Povratni linkovi

  • Trenutno nema povratnih linkova


Copyright ⓒ 2013 ..: Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo - Beograd :..