PROBLEMI U PUBLIKOVANJU REZULTATA NAUČNIH ISTRAŽIVANJA, NJIHOVA VIDLJIVOST I MOGUĆE PREVARE

Živan Živković

Sažetak


Rad predstavlja rezultate istraživanja osnovne motivacije ljudu u oblasti naučnih istraživanjima za  publikovanje dobijenih rezultata. Glavni problemi u navedenoj aktivnosti je pojava brojnih prevara koje se manifestuju u obliku plagijarizma, autoplagijarizma i falš publikacija u predatorskimj časopisima. Najvažnije u publikovanju rezultata naučnog rada je njihova vidljivost. Vidljivost publikovanog rezultata omogućije kritički stav ostalih istraživača i korišćenje publikovanih rezultata za dalja istraživanja, tj. njihovo citiranje, što predstavlja najrealniji kriterijum za merenja kvaliteta publikovanog rezultata. U ovom radu daje se komparativna analiza najvažnijih citatnih baza kao što su Google Scholar Metrics (GMS), Clarivate Journal Citation Reports (JCR), SCimago Journal Ranking (JCR) Web of Scienc i Elsevier’s SCOPUS database, u kojima se po pravilu rangiraju časopisi sa impact faktorom (IF). U novije vreme, vrlo je popularan h-index koji predstavlja pouzdani indicator za kvalitet nečijeg naučnog rada.


Ključne reči


publikacije, citiranje, naučne baze, rangiranje časopisa, impact factor, h-index

Reference


Docampo, D., (2013) Reproducibility of the Shanghai academic ranking of woirld universities, Scientometrics, 94(2): 567-687.

Falagas, M.E., Kouranos, V.D., Arencibia-Jorge, R., Karagergopoulos, D.E., (2018) Comparasion of SCImago journal rank indicator with journal impact factor, The FASEB Journal 22(8):2623-26-28.

Hirsch, J.E., Does h-index ( h-index have predictive power), PANS, 104(49):19193-19198.

Master, G.L., (2015) Merenje rezultata naučnog rada, Tehnika – Mašinstvo, 64(3):445-454

Memišević, H.M., (2016) Izbor časopisa za objavljivanje naučnih radova, Učenje i nastava, II (1): 181-190.

Jakobs, D., (2010) Demystification of Bibliometrics, Scientometrics, Informetrics and Weobometrics, Proc. !!th DIS Annual Conference, 1-18.

Lene, J. (2010) Let’s make science metrics more scientific, Nature, 464(7288):488-489.

Lechuga, V.M., Lechuga, D.C., (2012) Faculty motivation and scholary work:Self-determination and self-regulation perspectives, Journal of the Professoriate, 6(2): 1-12,

Leo, E., (2006) Theory and practice of the g-index. Scientometrics, 69(1):131-152.

Master, G.L., (2015) Merenje rezultata naučnog rada, Tehnika Mašinstvo , 64(3): 445-454.

Živković, Ž., Arsić, M., Nikolić, Dj., (2017) The university of Belgrade on ARWU list – Part I: The impact of individual faculties on the achieved position using Promethee – Gaia Method, Serbian Journal of Management, 12(2):171-187.

Yong, A., ( 2014)Critique of Hirch's citation index: A combinatorial Fermi problem, Notice of the Americal Mathematic Society, 61(11): 10-40-1050


Ceo tekst: PDF

Povratni linkovi

  • Trenutno nema povratnih linkova


Copyright ⓒ 2013 ..: Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo - Beograd :..