STAV PRIPADNIKA POLICIJE MUP-a REPUBLIKE SRPSKE PREMA ZAVISNICIMA OD ALKOHOLA I NARKOTIKA

Anatolij Milovanović

Sažetak


Osnovni problem u ovom istraživačkom radu predstavljaju situacije u kojima policija u Republici Srpskoj obavljajući svoje poslove i zadatke primenjuje represivne mere prema licima zavisnim od alkohola i narkotika. Poseban deo ovog problema je namera ovih lica da upotrebe oružje.   Na osnovu toga formulisan je predmet istraživanja: „Stav pripadnika policije MUP-a RS prema zavisnicima od alkohola i narkotika“. Cilj istraživanja je utvrditi potreban nivo represivnih mera policije prema navedenim licima. Ukoliko se pripadnici policije u toku izvršavanja zadataka suočavaju sa licima pod uticajem alkohola ili narkotika, utoliko su potrebne posebne represivne mere, odnosno, ako zavisnici od alkohola i narkotika prilikom intervencije policije pružaju otpor, onda policijska ovlašćenja moraju biti šira. Sprovedeno je anketiranje pripadnika MUP-a Republike Srpske, odnosno, izvršena je procena inteziteta njihovih stavova i uverenja koja se odnose na nameru lica u alkoholisanom stanju i zavisnika od psihoaktivnih supstanci da upotrebe oružje protiv policije. Naučni doprinos u ovom radu je analiza empirijskog istraživanja koja predstavlja polaznu osnovu u donošenju novih pravnih propisa u primeni represivnih mera prema ovim licima

Ključne reči


alkoholizam, narkomanija, policija, represivne mere, formalna socijalna kotrola, psihologija

Reference


Alčaz S., Narkomanija-vrste droge i njihova dejstva, u (Nikolić D., Akcioni program primarne prevencije bolesti zavisnosti pušenja, alkoholizma i narkomanije, Narodna knjiga Alfa, Beograd, 2007, str. 58-59). [7]

Bošković M., Kriminologija i socijalna patologija, društvo-zločin, strast i bolest, Matica srpska, Novi Sad, 1995, str. 219-220. [1], str. 219. [5], str. 228. [9], str. 228. [10]

Ignjatović, Đ., Kriminologija, Dosije studio, Beograd, 2011, str. 131. [8]

Jerotić, V., Ličnost narkomana, Ars Libri, Beograd, 2006, str. 12. [4], str. 32.[14], str. 32. [15]

Kako suzbijati narkomaniju i alkoholizam u zajednici?, Priručnik za edukaciju učesnika programa, Savezni zavod za zaštitu i unapređenje zdravlja, Beograd, 1995, str. 72. [17]

Korać H., Droge kao uzrok pojave kriminaliteta, Novi Pazar, 2008, str. 17. [13]

Krivični zakonik Republike Srpske, “Službeni glasnik Republike Srpske”, Broj: 64/17., Banja Luka, 2017. [18]

Nikolić D., Bolesti zavisnosti pušenje, alkoholizam, narkomanija, Narodna knjiga Alfa, Beograd, 2007, str. 245. [3], str. 13. [6], str. 213. [11], str. 312. [12], str. 313. [16]

Saopštenje Republičkog javnog tužilaštva Republike Srpske od 23.04.2019. godine, dostupno na: www.rt-rs.pravosudje.ba [20]

Stojanović, Z., Krivično pravo-opšti deo, Pravna knjiga, Beograd, 2009, str. 171-172. [19]

Trbić V., Alkohol, droga broj jedan. Faze razvoja alkoholizma, u (Nikolić, D.: Akcioni program primarne prevencije bolesti zavisnosti pušenja, alkoholizma i narkomanije, Narodna knjiga Alfa, Beograd, 2007, str. 42). [2]

Vlačić A., [21], statistička obrada podataka i analiza rezultata istraživanja.

Zakon o policiji i unutrašnjim poslovima, “Službeni glasnik Republike Srpske”, Broj: 57/16., Banja Luka, 2016. [22]


Ceo tekst: PDF

Povratni linkovi

  • Trenutno nema povratnih linkova


Copyright ⓒ 2013 ..: Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo - Beograd :..