ODREĐENJE SAVREMENOG MENADŽMENTA U OBRAZOVANJU

Goran Branko Šormaz, Slavica Anđelić, Marija Marković Blagojević

Sažetak


Menadžment, kao fenomen razvijenog društva, analizira se i usavršava u uslovima sve veće globalizacije, u svetu prepunom izazova na koje treba pronaći odgovore. Od funkcionisanja menadžmenta i menadžera u svim granama ljudske delatnosti zavisi i privredni razvoj, kao i ukupan društveno ekonomski razvoj jedne zemlje. Danas. posvećuje se posebna pažnja koordinaciji teorije i prakse menadžmenta zemalja u tranziciji. Naučni pristup menadžmentu u delatnosti obrazovanja i vaspitanja podrazumeva funkcionalnu usklađenost i međusobnu povezanost ljudskih i materijalnih resursa, u cilju ostvarivanja zadataka pojedinaca i sistema Promene, koje zahteva savremeni pristup menadžmentu u obrazovanju, zahtevaju veće aktivnosti menadžera u svim sferama života, kako bi se sistem obrazovanja mogao učiniti efikasnijim i efektivnijim. Obrazovanje u Srbiji mora da prođe kroz promene koje su se već desile u razvijenim zemljama, jer živimo u društvu znanja i ekonomiji znanja. Obrazovanje predstavlja „centralni nervni sistem“ svakog društva – vaspitni, obrazovni, kulturni lanac koji neprestano vibrira. U tom lancu, značajna karika, pored vaspitača, učitelja, profesora i drugih, treba da bude obrazovan i vešt menadžer. Opšte je poznato da se od menadžera zahteva da poseduje sposobnost za inovativnost i upravljanje u delu planiranja, organizovanja, koordinacije i kontrole izvršavanja delatnosti obrazovnih institucija.


Ključne reči


obrazovanje, menadžment, planiranje, kontrola, promene, veštine, sposobnost, koordinacija.

Ceo tekst: PDF

Povratni linkovi

  • Trenutno nema povratnih linkova


Copyright ⓒ 2013 ..: Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo - Beograd :..