BAYESOV KRITERIJUM ODLUČIVANJA U IZBORU POUZDANIH ISPORUČILACA

Snežana Mijailović, Slavoljub Šljivić

Sažetak


Konkurentski uslovi na tržištu uslovljavaju organizacije da nađu način da smanje troškove neusaglašenosti, povećaju produktivnost i poboljšaju uslugu kupaca. Orjentacija na kupce i njegove potrebe zahteva kontinuirano poboljšanje kvaliteta proizvoda i usluga, niže cene, skraćivanje rokova isporuke i optimalne zalihe materijala na skladištu. Odluka preduzeća da li određene komponente kupiti ili proizvoditi, predstavlja značajnu dilemu u uslovima neizvesnosti na tržištu. U radu je objašnjena tehnika za izbor pouzdanih isporučioca odlivaka za proizvodnju grejnih ploča - alternative korišćenjem apriori verovatnoća, koje se revidiraju sa procesom uzorkovanja. Opisana je tehnika prikupljanja podataka, tzv. binomno uzorkovanja sa svim odgovarajućim elementima analize odlučivanja. Razvijen je model na osnovu kombinacije apriori raspodele sa procesom uzorkovanja, korišćenjem Bayes-ove teoreme za usklađivanje i reviziju subjektivnih verovanja i informacija iz apriori verovatnoća sa empirijskim podacima. Tako dobijene revidirane ili aposteriorne verovatnoće se potom koriste za nalaženje očekivanih troškova neusaglašenosti za svaku alternativu i za izbor optimalne stategije.


Ceo tekst: PDF

Povratni linkovi

  • Trenutno nema povratnih linkova


Copyright ⓒ 2013 ..: Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo - Beograd :..