PREDUZETNIŠTVO KAO FAKTOR PRIVREDNOG RASTA I RAZVOJA

Dragan Ivković, Marija Čukanović-Karavidić, Goran Kvrgić

Sažetak


Rad elaborira suštinu preduzetništva, teškoće u razvoju preduzetništva i implementaciji inovacija. Polazi se od činjenica da je osnovno obeležje preduzetništva: preuzetnički duh, inovativnost, preduzetnička kultura,  kreativnost, pa je od suštinske važnosti koliko se u Srbiji uspelo u stvaranju odgovarajuće klime koja podržava preduzetničke vrednosti.

U radu se ukazuje i na ograničenja i prepreke sa kojima se suočavaju preduzetnici, a koje determinišu i sputavaju izgradnju pozitivnog preduzetničkog ambijenta.

Razvoj preduzetništva značajan je segment šire strategije i programa ekonomskog razvoja Srbije.

Ključne reči


preduzetništvo, preduzetnički duh, preduzetnička kultura, inovacije, fleksibilnost i adaptibilnost, ekonomski razvoj;

Reference


V. Petrović, S. Karavidić, M. Čukanović-Karavidić, S. Petković (2007) Preduzetništvo i preduzetnički menadžment, Viša poslovna škola, Čačak.

S. Karavidić, M. Čukanović-Karavidić, D. Ivković (2010) Preduzetništvo, Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd


Ceo tekst: PDF

Povratni linkovi

  • Trenutno nema povratnih linkova


Copyright ⓒ 2013 ..: Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo - Beograd :..